ŽEF technologijų poveikio visuomenei vertinimo srities darbai ir planai

 • ŽEF įsitvirtino tarptautiniame tinkle institucijų, kurios dirba mokslo ir technologijų poveikio visuomenei srityje (angl. technology assessment).
 • ŽEF rengia leidinių ciklą „Kuriantiems ateitį“, orientuotą į politikų švietimą mokslo ir technologijų klausimais. Parlamentarai, iš pradžių labai vangiai reagavę į „Kuriantiems ateitį“ trumpraščius, pradėjo juo domėtis – šiuo metu deramės dėl oficialios grupės Seime sukūrimo, kuri nagrinėtų inovacijų ir technologijų klausimus.
 • Gruodžio pradžioje vyks nacionalinis piliečių vizijų seminaras. Seminare pakviesime dalyvauti 36 Lietuvos piliečius (analogiška konsultacija vyks 30 Europos šalių), kurie generuos 30-40 metų laikotarpio ateities vizijas, susijusias su mokslu, technologijomis ir inovacijomis.

ŽEF inovacijų ir MTEP srities darbai ir planai

 • ŽEF OECD ekspertams parengė Lietuvos inovacijų politikos vertinimo įvadinę ataskaitą. Tarptautiniai ekspertai pagyrė OECD įvadinės ataskaitos kokybę, ŽEF ekspertų įžvalgų įvairiapusiškumą ir gilumą. Stebėjosi, kad ŽEF, neturėdamas jokių oficialių įgaliojimų, yra tiek pasiekęs inovacijų politikos formavimo srityje.
 • ŽEF kartu su Lietuvos inovacijų centru, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija, Lietuvos lazerių asociacija aktyviai teikė pastabas ES fondų investicijų priemonėms, ypač konkursinėmis, susijusioms su verslu. Ūkio ministerija su ŽEF ir kitais partneriais priemones pradėjo derinti gerokai anksčiau negu viešai, atsižvelgiama į daugelį pastabų. ŽEF ir partnerių pateiktos bendros pozicijos
 • Į Fizinių ir technologijos mokslų centro mokslo tarybą išrinkti šie ŽEF pasiūlyti kandidatai:  Kęstutis Jasiūnas („Ekspla“ generalinis direktorius), Antanas Čenys (VGTU mokslo prorektorius) ir Sigitas Tamulevičius (KTU Medžiagų mokslo instituto direktorius).
 • Spalio – lapkričio mėnesį pakviesime į ŽEF nariams skirtą vidinį renginį, kuriame Inovacijų grupės vadovas Mantas Jonauskis pristatys svarbiausius inovacijų politikos klausimus.
 

ŽEF švietimo srities darbai ir planai

 • Rugsėjo viduryje vykusiame ŽEF Tarybos posėdyje pritarta pagrindinėms ŽEF veiklos kryptims švietimo srityje (ŽEF švietimo srities veiklų planas):
  • didinti mokyklų savarankiškumą, suteikiant didesnes galimybes veikti, įgalinant mokyklų bendruomenes;
  • prisidėti kuriant skaidrią mokyklų vadovų atrankos ir atestacijos tvarką, paremtą realiais rezultatais – mokyklos pažangos įvertinimu, mokinių pasiekimais;
  • stiprinti mokytojų autoritetą bei tobulinti jų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sistemą, kad į mokyklas ateitų motyvuoti ir reikiamas kompetencijas turintys mokytojai.
 • ŽEF pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Žemynos gimnazija. Žemynos ir „Juventos“ gimnazijos yra dvi pilotinės mokyklos, su kurių vidaus valdymo ir kontrolės klausimais dirba ŽEF.
 • ŽEF kartu su Vilniaus miesto savivaldybe ir kitais partneriais lapkričio 5 d. organizuoja forumą „Unikalūs ugdymo pokyčiai: mokyklų patirtys“. Forumas suburs Vilniaus miesto mokyklas pasidalinti savitomis ugdymo praktikomis, aplinkos išnaudojimo mokymuisi ar bendruomenės įtraukties patirtimis.
 • Spalio – lapkričio mėnesiais planuojami susitikimai su Švietimo ir mokslo ministre Audrone Pitrėniene bei Vilniaus meru Remigijumi Šimašiumi.
 • ŽEF į Aukštojo mokslo tarybą pasiūlė Kęstutį Jasiūną, UAB „Ekspla“ generalinį direktorių. Į Studijų kokybės vertinimo centrą (SKVC) delegavo Arminą Varanauską, ŽEF analitiką. ŽEF yra viena iš nedaugelio organizacijų, kuriai Mokslo ir studijų įstatymu suteikta teisė siūlyti atstovus į SKVC tarybą.

Jungtinės pastabos ES fondų investicijų priemonėms

Žinių ekonomikos forumas kartu su Lietuvos inovacijų centru, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija, Lietuvos lazerių asociacija aktyviai teikia jungtines pastabas ES fondų investicijų priemonėms, ypač konkursinėmis, susijusioms su verslu.

2016 m. birželis:

2016 m. kovas:

2016 m. sausis – vasaris:

2015 m. lapkritis – gruodis:

2015 m. rugsėjis: 2015 m. rugpjūtis:

Nuolat primename…

…įvairioms institucijoms apie tai, ko reikia ŽEF nariams.


Tikslas Nr. 1: Siekti palankių sąlygų šalies studijų, mokslo ir verslo potencialo, gristo sumanios specializacijos principais, vystymuisi.

Dėl Lietuvos inovacijų sistemos tvarumo (2013.06.03) – išreikštas bendras susirūpinimas dėl inovacijų paramos paslaugų verslui teikimo tęstinumo 2014 – 2015 m. periodu bei siūlymas padėti Ūkio ministerijai gerinti šios sistemos efektyvumą.

Dėl Lietuvos inovacijų 2014 – 2020 m. plėtros programos (2013.09.06) – pateiktos esminės pastabos dėl strateginių tikslų, formalių kiekybinių rodiklių, nacionalinės inovacijų sistemos ir ekosistemos dalyvių. Pasiūlyta praplėsti inovacijų sąvoką, jos naudojimą suderinti skirtinguose valstybės dokumentuose, patikslinimai dėl technologijų centro koncepcijos, slėnių bei mokslo ir technologijų parkų vaidmens įtvirtinimo ir siūlymai dėl SF 2014 – 2020 m.

Dėl mokslo ir technologijų parkų plėtros koncepcijos (2013.10.10) – pateikta nauja parko tikslų ir uždavinių redakcija, pasiūlyti 3 parkų tipai bei jų veiklos matavimo rodiklių sistema. Pateikta inovacijų paramos paslaugų tipologija.

Dėl klasterių koncepcijos (2013.10.01 – 2014.01.28) – siūlymai skirti klasterius pagal brandą, numatyti jiems paramos priemones, skirti daugiau dėmesio darbui su jais (facilitavimui), siekiant užtikrinti, kad klasteriai nebūtų kuriami tik dėl pinigų.

Dėl SF 2014 – 2020 m. 1 prioriteto „MTEP ir inovacijų skatinimas“ (2014.01.28) – pateiktas siūlymas dėl inovacijų paramos paslaugų, investicijų į MTEP efektyvumo matavimo. Įpareigoti ŠMM ir ŪKMIN paskelbti planuomamų priemonių „meniu“ ir viešai skelbti preliminarius 3 metų planus apie planuojamas finansuoti viešas inovacijų paramos paslaugas.

Dėl sumanios specializacijos prioritetų (2013.10.01 – 2014.04.30) – išsakyta principinė pozicija dėl to, kad sumanios specializacijos prioritetai negali būti keičiami be aiškaus pagrindimo ir taip pat, kad į šį procesą reikia įtraukti verslininkus. Vyko 30 ekspertinių diskusijų dėl sumanios specializacijos prioritetų. Ypatingas dėmesys buvo skirtas: (1) sveikatos technologijos ir biotechnologijos; (2) įtrauki ir kūrybiška visuomenė; (3) nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos; (4) energetika ir tvari aplinka; (5) transportas, logistika ir informacinių ryšių technologijos; (6) agroinovacijos ir maisto technologijos.

Dėl ŠMM planuojamų MTEPI skatinimo priemonių (2014.06.02) – reaguota į nepagrįstą ir neskaidrų valstybės planavimą, akcentuotas investicijų veiksmų programos priemonių rezultatų pasiekimas ir poveikio rodiklių nustatymas, prašyta pateikti kaip priemonės koreliuoja tarpusavyje bei pagrįsti numatytas investicijas.

Dėl inovacijų įstatymo koncepcijos (2014.06.02) – iškeltas klausimas dėl realaus tokio įstatymo poreikį, pateiktas siūlymas, kad reikėtų orientuotis ne į inovacijų proceso reglamentavimą, bet Lietuvos inovacijų sistemos dalyvių tarpusavio ryšių, ffunkcijų, teisių ir pareigų numatymą. Atkreiptas dėmesys, kad į šį procesą būtina įtraukti įvairius socialinius partnerius.

Dėl 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonių “Intelektas LT” ir “Inogeb LT” (2014.10.01) – pateiktos pastabos akcentuojant, jog priemonėje “Intelektas LT” būtina sudaryti vienodas sąlygas Lietuvos ir užsienio investuotojams gauti paramą, taip pat priemonėje “Inogeb LT” numatyti, kad partneriais gali būti ir verslo asociacijos.

Turite klausimų, pasiūlymų ar noro aktyviau prisidėti: edgaras@zef.lt, +370 6 98 04 499.


Tikslas Nr. 2: Skatinti mokymąsi visą gyvenimą

Dėl 2014 – 2020 m. ES struktūrinės paramos intervencijos švietimo ir mokslo srityje (2013.12.20) – daugybė konkrečių pastabų dėl planuojamų uždavinių susijusių su: (1) mokinių ugdymu; (2) darbo rinkos poreikiu; (3) MTEP sistemos dalyvių potencialo didinimo ir kompetencijos centrų stiprinimo; (4) sumanios specializacijos rodiklių; (5) MTEPI infrastruktūros stiprinimu, investicijų į MTEPI atsiperkamumu. Pateikti siūlymai dėl didesnio skaidrumo ir galimų pareiškėjų rato didinimo. Atkreiptas dėmesys į inovacijų paramos paslaugas teikiančių struktūrų vaidmenį.

Dėl vaikų kūrybiškumo ugdymo – pateiktas siūlymas Lietuvos pažangos tarybai įtraukti šią iniciatyvą į prioritetinių darbų sąrašą. Iki 2014 m. pabaigos 97 Lietuvos mokyklose bus įgyvendinti kūrybiško mokymo(si) projektai.

Turite klausimų, pasiūlymų ar noro aktyviau prisidėti: arminas@zef.lt, +370 6 18 00 519.


Tikslas Nr. 3 : Skatinti atvirą ir žiniomis grįstą valstybės valdymą

Dėl 2014 – 2020 m. ES struktūrinės paramos administravimo teisės aktų projektų (2013.10.08) – pateiktos pastabos dėl didėjančios administracinės naštos pareiškėjams ir projektų vykdytojams, paraiškų vertintojų kvalifikacijos trūkumo ir terminų bei daugybė kitų smulkių pastabų. Pateiktas siūlymas dėl derybų galimybės tarp pareiškėjo ir įgyvendinančios institucijos.

Dėl viešųjų paramos priemonių plėtojimo efektyvinant MTEPI (2013.12.03) – po ilgų diskusijų ŽEF atstovas visgi buvo įtrauktas į Inovatyvios ekonomikos tarybą. Pateiktas siūlymas į darbotvarkę įtraukti MTEPI infrastruktūros, projektų įgyvendinimo ir paramos paslaugų klausimus.

“Jonvabalių” iniciatyva (2014.02.27) – įkurta iniciatyva, kurios pagrindinis tikslas yra teikti skaidresnę informaciją apie ES lėšomis finansuojamus projektus.

Dėl Viešųjų pirkimų direktyvų 2014/24/ES ir 2014/25/ES nuostatų perkėlimo į nacionalinius teisės aktus – darbas šioje darbo grupėje ką tik prasidėjo. Pagrindinė pozicija – mažinti administracinę naštą ir daryti pirkimų procedūras efektyvesnes.

Turite klausimų, pasiūlymų ar noro aktyviau prisidėti: edgaras@zef.lt, +370 6 98 04 499.