Tinkamas metas susitarti, ką vadiname MTEP: misija (ne)įmanoma

Vykstantys procesai tiek politiniame lygmenyje, tiek ir verslo bei mokslo visuomenėje nėra vertinami vienareikšmiškai ir kursto viešą polemiką bei diskusijas, kurios kartais užstringa ties, rodos, iš esmės visiems akivaizdžių ir senai jau turėjusių būti išspręstų klausimų – skirtingomis su MTEP tema susijusių sąvokų ir jų turinio interpretacijomis. Lietuvoje nėra vieningų MTEP ir inovacijų srityje naudojamų terminų apibrėžimų – dalis svarbiausių MTEP ir inovacijų veiklos sąvokų skirtinguose teisės aktuose apibrėžiamos skirtingai arba nedera su tarptautiniais dokumentais (pvz., eksperimentinė plėtra, inovacijos). Tai lemia suinteresuotų pusių tarpusavio „nesusikalbėjimą“ ir bendro susitarimo kas yra laikoma MTEP nebuvimą.

Nepaisant to, jog bendro susitarimo dėl vienodos terminologijos MTEP srityje naudojimo ir jos turinyje slypinčios ideologijos vienodo supratimo, kaip esminio pokyčių įgyvendinimo sėkmės faktoriaus, būtinumą akcentuoja tiek už MTEP ir inovacijų politikos formavimą ir įgyvendinimą atsakingos valdžios institucijos, tiek mokslo visuomenė, tiek ir pagrindinės šalies asocijuotos struktūros, tačiau visos pusės, pateikiant MTEP srities terminų versijas, akcentuoja tik atskiroms interesų grupėms naudingus aspektus. Todėl siekiant susitarti dėl esminių inovacijomis ir MTEP grįsto šalies konkurencingumo vystymo principų, svarbiausia yra užtikrinti, kad visos šiame procese dalyvaujančios pusės – politikos kūrėjai, jos įgyvendintojai, verslas, mokslas ir visuomenė „kalbėtų ta pačia kalba“.

Tarptautiniu mastu pripažinti MTEP srities terminų apibrėžimai bei su tuo susijusių komponentų veiklų klasifikacija yra pateikiami jau nuo 1962 m. EBPO leidžiamame ir periodiškai atnaujiname Frascati vadove (angl. “Frascati Manual”). Šis leidinys skirtas detaliai apibrėžti sąvokas, susijusias su MTEP, nustatyti rodiklius, kuriais matuojamas MTEP veiklos intensyvumas ir parodyti, kokios veiklos yra priskiriamos ar nepriskiriamos MTEP veikloms.

2002 m. 6-asis Frascati vadovo leidimas buvo išverstas ir į lietuvių kalbą, o jame pateikti terminų apibrėžimai pradėti taikyti MTEP ir inovacijų srities teisinio reglamentavimo srityje (pvz. LR Mokslo ir studijų įstatymas). Tačiau dėl nevisiškai teisingo Frascati vadovo vertimo ir skirtingų interpretacijų, įteisintos MTEP srities sąvokos nors ir atkartoja formuluotes, tačiau iš esmės turi reikšmingų netikslumų, sudarančių galimybes įvairiems aiškinimams bei tampančių suinteresuotų pusių tarpusavio prieštaravimo priežastimi. Aktualiausi klausimai, kurie kelia didžiausius nesutarimus ir yra įvairių turinio interpretacijų pagrindas, susiję su eksperimentinės plėtros (EP) veiklų skirtingu traktavimu (pvz. ar EP turi būti būtinai grįsta mokslinių tyrimų metu gautomis žiniomis ar žinios taip pat gali būti generuojamos vykdant tyrimus verslo įmonėse; ar mokslinius tyrimus vykdo tik mokslininkai, ar ir tyrėjai, dirbantys verslo įmonėse ir pan.).

Šių metų spalio mėnesį pasirodė atnaujinta – jau 7-oji Frascati vadovo versija. Šių gairių atnaujinimą lėmė kelios priežastys: besikeičiantis požiūris į žinių kūrimo, pritaikymo ir valdymo procesus, šalių poreikis pritaikyti vadove naudojamas nuostatas ir metodologiją tiek statistiniams, tiek ir naujiems su MTEP politika susijusiems tikslams (pvz. aprėpti MTEP mokesčių lengvatų temą, verslo išlaidų MTEP matavimo problematiką ir pan.); pokyčiai MTEP veiklų organizavimo specifikoje (pvz. MTEP veiklų organizavimas projektiniu principu), didėjanti MTEP veiklų globalizacija ir pan.

Atliepiant į naujai atsiradusius iššūkius, naujajame Frascati vadovo leidime yra pateikiama atnaujinta MTEP sąvoka: “moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra yra kūrybinė ir sisteminė veikla, atliekama siekiant padidinti žinojimą – įskaitant ir žinias apie žmoniją, kultūrą ir visuomenę – ir naujai pritaikyti turimas žinias”. Skirtingai nuo 2002 m. nauja MTEP sąvoka implikuoja, jog nebūtinai visos žinios, naudojamos EP, yra MTEP veiklos rezultatas, tačiau visų MTEP veiklos rezultate gautų žinių taikymas yra EP. Remiantis nauju apibrėžimu, EP, lygiai taip kaip ir moksliniai tyrimai, irgi laikoma kūrybinė ir sisteminė veikla, didinanti žinojimą. Atsižvelgiant į tai, eksperimentinę veiklą yra siūloma apibrėžti kaip “sisteminę veiklą, kuri yra pagrįsta mokslinių tyrimų ir praktinės patirties metu gautomis žiniomis bei kurianti papildomas žinias, ir kuri yra nukreipta į naujų produktų ar procesų kūrimą arba jau sukurtų tobulinimą”. Iki tol vyravo nuostata, jog EP metu naujos žinios nėra kuriamos, bet šios veiklos procese jau sukurtos ir įgytos žinios yra pritaikomos produktų ar procesų kūrimui ar jų tobulinimui. Tai rodo, jog tarptautinėje erdvėje yra aiškiai atsisakoma „linijinio“ požiūrio į MTEP ir inovacijų procesus ir akcentuojama, jog žinios yra kuriamos tiek mokslinių tyrimų etape, tiek ir EP etapuose.

Atsižvelgiant į naująsias tendencijas, 7-ojoje vadovo versijoje taip pat yra naujai apibrėžiama tyrėjo sąvoka – tyrėjai apibrėžiami kaip specialistai, dirbantys konceptualizuojant ar kuriant naujas žinias. Jie vykdo tyrimus, tobulina ar vysto koncepcijas, teorijas, modelius, techninį instrumentarijų, programinės įrangos ar operacinius metodus. Palyginimui, LR Mokslo ir studijų įstatyme tyrėjas yra laikomas „aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą, konceptualizuojantis ar kuriantis naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas arba vadovaujantis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektams“. Svarbu yra tai, jog pasauliniu mastu laikoma, jog tyrėjas nebūtinai yra asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą, o jo kompetencijas apsprendžia atliekamos funkcijos. Toks nevienodas tyrėjo sąvokos interpretavimas kuria kontraversišką situaciją tarptautiniu mastu matuojant ir lyginant šalies MTEP veiklos rezultatų statistinius duomenis.

Įvertinus pasaulyje besikeičiančias MTEP veiklos sąvokų traktavimo tendencijas, reikia tikėtis, kad į tai bus atsižvelgta rengiant ar tobulinant Lietuvos MTEP ir inovacijų veiklas reglamentuojančius teisės aktus, inicijuojant reformas ar renkant statistinius MTEP veiklos rezultatų duomenis bei atliekant statistinius tyrimus.  Susitarus dėl adekvačių ir tarptautinius standartus atitinkančių MTEP srities sąvokų vartojimo ir jų turinio interpretavimo tiek politiniame lygmenyje, tiek ir verslo bei mokslo bendruomenėse bei vienodai apibrėžus juos skirtinguose teisės aktuose, būtų galima bendrai sutelkti jėgas siekiant kryptingai įgyvendinti kokybinius pokyčius, neužstringant užburtame diskusijų rate.  Tuo labiau, jog Lietuvos ypač dideli iššūkiai laukia ne tik unifikuojant bazines MTEP sąvokas, bet ir apibrėžiant MTEP ir inovacijų veiklų dalykinį pobūdį vadovaujantis 5 privalomais MTEP veiklos požymiais (naujumo, kūrybiškumo, neapibrėžtumo, sistemiškumo, galimybės tiražuoti ir/arba perduoti), įvardintais 7-ojoje Frascati vadovo versijoje.